REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Karprint Oy
Vanha Turuntie 371
O3150 Huhmari

Puh: 09 – 413 97 390

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Juha Ahola
c/o Karprint Oy
Vanha Turuntie 371
O3150 Huhmari

3. Rekisterin nimi

Karprint Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitamiseen, niiden kehittämiseen ja hallinnointiin, rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen, asiakasviestintään sekä markkinointiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan antamia seuraavia tietotyyppejä:

Perustiedot, kuten

  • etu- ja sukunimet
  • sukupuoli
  • yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
  • syntymäaika ja – ikä
  • kieli
  • mahdollinen yritys-/toiminimi
  • rekisterinpitäjän www-palvelun käyttäjätunnukset ja salasanat

Kiinnostus-, profiili- ja osallistumistiedot, kuten rekisteröidyn ilmoittamat perustiedot lemmikistä tai lemmikeistä tai rekisteröidyn ilmoittamat muut kiinnostustiedot.

Asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten

  • asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä (palautteet, reklamaatiot, laskutus ja perintä)
  • rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, sekä muut asiakassuhteen ylläpitoon liittyvät toimenpiteet
  • suoramarkkinointiluvat ja – kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn itse antamat tiedot, esimerkiksi Karprint Oy:n www-sivuilla, lomakkeilla erilaisissa tapahtumissa tai puhelimitse.

Karprint Oy:n henkilökunnan syöttämät tiedot, esimerkiksi myynti- ja esittelytapahtumiin liittyen.

Tietolähteinä käytetään myös erilaisia hakemistoja, rekistereitä ja muita julkisia tietolähteitä, kuten väestötietojärjestelmiä. Rekisterin tietoja voidaan lisäksi hankkia ja päivittää asiakastietoja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

7. Tietojen luovuttaminen

Rekisteröity voi itse kokonaan kieltää rekisterissä olevien henkilötietojen luovuttamisen. Mikäli rekisteröity ei ole kieltänyt tietojen luovuttamista, rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterissä olevia tietoja ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja mm. rekisterinpitäjän jälleenmyyjille ja valikoiduille yhteystyökumppaneille.

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä mainituissa tarkoituksissa, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

Rekisterinpitäjä voi lisäksi luovuttaa tilastollisia palvelun käyttötietoja ja asiakastietoja kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, jossa rekisteröity ei ole tunnistettavissa.

Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterin tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen, ellei rekisteröity ole tätä erikseen kieltänyt.

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisella suojatulla palvelimella pääkäyttäjän myöntämien käyttäjätunnusten takana.

Rekisteristä tulostettu manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastusoikeus on maksuton, mutta rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.